การเป็นครูเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

เด็กในปัจจุบันมีหลายลักษณะ มีทั้งเด็กเรียน เด็กถูกบังคับให้เรียน แต่บนพื้นฐานของคำว่า”เด็ก” แล้ว ต้องสนใจสิ่งใหม่หรือสนใจในสิ่งที่คนอื่นสนใจ เช่น สนใจอยากเล่น สนใจอยากเที่ยว ความฝันอยากได้ทุกสิ่งที่ใจหวัง ไม่ชอบการบังคับ ทุกอย่างขึ้นกับว่าอยากทำหรือไม่อยากทำเท่านั้น บางครั้งต้องอาศัยการเล่นมาช่วยให้อยากเรียนรู้

ในฐานะของครูคนหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการเอื้ออำนวยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ อยากรู้ อยากเห็น เพื่อพัฒนาเขาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น  เป็นโจทย์ที่ท้าทายครูเป็นอย่างมาก “การสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กอยากรู้อยากเห็น”  สภาพแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ ครูควรคำนึงถึงจุดนี้ เพราะการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้นให้เด็กอยากรู้ อยากเห็น เด็กจะเรียนหนังสือต้องอยู่ในบรรยากาศของการเรียน ถ้าไม่มีบรรยากาศทำอย่างไรก็เรียนไม่ได้ เช่น การสร้างการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีมุมอ่านหนังสือ มุมประดิษฐ์ของเล่น ฯลฯก็เป็นสิ่งกระตุ้นให้เด็กอยากรู้อยากเห็น  วิธีการจัดการเรียนการสอนของครูก็เป็นสิ่งสำคัญ นั้นคือเด็กจะประสบความสำเร็จในการเรียนนั้นเขาต้องได้เรียนด้วยการลงมือทำ ได้นำไปใช้ เรื่องที่เรียนต้องเชื่อมโยงเกี่ยวกับตัวเขา เพราะฉะนั้นครูควรออกแบบการสอนเพื่อเอื้อให้เด็กได้ลงมือทำ(Learning by doing) ไม่ใช่สอนแต่ทฤษฎีและบอก/ป้อนข้อมูลให้เด็ก

การสร้างสื่อการเรียน/การสอนที่แปลกใหม่ มีความน่าสนใจ เป็นสิ่งกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็กแน่นอน เพราะสื่อที่ดีช่วยให้เด็กเข้าใจเนื้อหาการเรียนได้ง่าย มองเห็นภาพ จับต้องได้ เช่นกิจกรรมออกภาคสนาม เป็นการเปิดโลกใหม่ให้เด็กได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และนำมาสรุปเป็นการเรียนรู้จากของจริง ทำให้เด็กไม่เบื่อการเรียนและเขาจะได้เรียนอย่างมีความสุข

“หากครูทุกคนสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กอยากรู้/อยากเห็นได้” สิ่งนี้ก็เปรียบเสมือน เป็นแรงกระตุ้นให้ครูมีแรงบันดาลใจที่จะสอนเช่นกัน