มีอยู่มั้ยใครแบบนี้..กิกิ

แฟนคุณน่ะ ท่องก.-ฮ. ได้รึยัง???
ก – เ ก็ บ เ ร า ไ ว้ ใ น ใ จ
ข – เ ข้ า ใ จ เ ร า
ค – ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ร า
ง – ง้ อ เ ร า เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ข า ผิ ด
จ – จั บ มื อ เ ร า เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ
ฉ – เ ฉ ย กั บ ค ว า ม ใ จ ร้ อ น ข อ ง เ ร า
ช – ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ร า
ซ – ซื่ อ สั ต ย์ กั บ เ ร า ญ า ติ ดี กั บ เ ร า เ ส ม อ
ด – เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง เ ร า
ต – ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง เ ร า
ถ – ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข
ท – ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง เ ร า เ ป ลี่ ย น ไ ป
ธ – ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า
น – นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า
บ – บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า
ป – ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ เ ร า ท้ อ
ผ – ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ เ ร า เ ส ม อ
ฝ – ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ เ ร า
พ – เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ เ ร า
ฟ – ฟั ง เ ร า เ ส ม อ
ภ – ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ ร า
ม – ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ เ ร า
ย – ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง เ ร า
ร – รั ก ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า
ล – ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง เ ร า
ว – ไ ว้ ใ จ เ ร า
ศ – ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง เ ร า
ส – สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว เ ร า
ห – เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ร า
อ – อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ
ฮ – เ ฮ ฮ า กั บ เ ร า ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า …

***จำไว้นะคนโสดต้องหาแฟนที่ท่อง ก-ฮ ได้เท่านั้น 😉

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s